“Un trio de pas pel delta de l’Ebre” sobre LA VASTITUD a ElPuntAvui (20.02.20)

Un trio de pas pel delta de l’Ebre
Albert Pijuan, Lucia Pietrelli i Adrià Pujol presenten els contes ‘La vastitud’

LaBreu Edi­ci­ons és una asso­ci­ació cul­tu­ral valenta que aposta per les lle­tres cata­la­nes, es podria dir que des dels mar­ges. No ho fan ells sols, és cert que hi ha altres edi­to­ri­als peti­tes amb volun­tats simi­lars. Un dels encerts de Labreu, però, és plan­te­jar-se l’acti­vi­tat edi­tora sense ànim de lucre. L’auto­gestió evita dis­gus­tos i demos­tra que els seus edi­tors toquen de peus a terra.

Entre la vari­e­tat de col·lec­ci­ons i pro­jec­tes que impul­sen hi ha Cicuta de Ber­nis, amb què unei­xen pai­satge i lite­ra­tura. Pai­satge del delta de l’Ebre, que és on hi ha una casa rural, Mas de Ber­nis, on tres autors pas­sen una set­mana per escriure tres relats.

En la ter­cera edició, els autors tri­ats van ser Albert Pijuan, Lucia Pie­tre­lli i Adrià Pujol, que sig­nen Un gran país, Lo riu i L’espècie inva­sora, res­pec­ti­va­ment, sota el títol comú de La vas­ti­tud. L’edició inclou un pròleg d’Andreu Subi­rats.

Albert Pijuan (Cala­fell, 1985) és nar­ra­dor, novel·lista, dra­ma­turg, tra­duc­tor i pro­fes­sor d’escrip­tura. La seva nar­ració, emmar­cada en la ciència-ficció, mos­tra el dia a dia del pri­mer home que viu a la Lluna i les refle­xi­ons i dub­tes que l’acom­pa­nyen.

La poeta i novel·lista Lucia Pie­tre­lli (Can­de­lara, Itàlia, 1984) narra la història inti­mista d’una filla con­dem­nada a ron­dar entre els límits d’una vida estàtica als arros­sars i una mare que li fa de mirall.

Adrià Pujol (Begur, 1974), antropòleg, novel·lista, die­ta­rista, biògraf, tra­duc­tor i pro­fes­sor, fa cam­par tres foras­ters per aquest gran sud –que fa poques set­ma­nes va arra­sar el tem­po­ral Glòria– ende­ri­ats amb la missió d’exter­mi­nar la plaga depre­da­dora del car­gol poma.

LLUÍS LLORT – ElPuntAvui

Deixa un comnetari

You must be logged in to post a comment.

Subscriu-te a la nostra newsletter