ELS FRUITS SABOROSOS DE LA FALGUERA sobre CINC POETES CORSOS, LRP (11.11.23)

ELS FRUITS SABOROSOS DE LA FALGUERA

Francescu Micheli Durazzo.
A l’Occident ‘globalitzat’, en què tot s’assembla molt, ens pot dir res, encara, la poesia que es conrea en un lloc concret?

És pos­si­ble conèixer un país, una comu­ni­tat illenca, a par­tir d’algu­nes de les seves veus poètiques? A l’Occi­dent glo­ba­lit­zat, en què tot s’assem­bla molt –tant els comerços de franquícia com la pobresa–, ens pot dir res, encara, la poe­sia que es con­rea en un lloc con­cret? Jo crec que sí, que alguna cosa de repre­sen­ta­tiu, de par­ti­cu­lar, enclo­uen sem­pre els ver­sos escrits en una llen­gua deter­mi­nada.

Cinc poe­tes cor­sos és un lli­bre con­sis­tent, que aplega cinc veus de tres gene­ra­ci­ons dife­rents. El poeta de més edat, Ghja­cumu Fusina, és nas­cut el 1940. El més jove, Ste­fanu Cesari, el 1973. Entre­mig, Pas­quale Ottavi, Fran­cescu Mic­heli Durazzo i Patri­zia Gat­tac­ceca, nats el 1956, els dos pri­mers, i un any després, la ter­cera. Fusina és un repre­sen­tant cons­picu del Riac­quistu (‘renai­xença’), un movi­ment de recu­pe­ració de la llen­gua corsa que, pels anys en què es va pro­duir (els setanta del segle pas­sat), deu tenir més d’una afi­ni­tat amb el Sur­di­mi­entu asturià. La resta de poe­tes s’han gua­nyat la vida en els camps de l’ense­nya­ment o de l’art. Tots cinc tenen el francès i l’italià com a llengües fami­li­ars, en les quals s’han for­mat, jun­ta­ment amb la pròpia. El lli­bre par­teix d’una col·labo­ració entre poe­tes cor­sos i poe­tes cata­lans (o d’expressió cata­lana), que s’han traduït entre ells. Valentí Gómez Oli­ver, Maria Carme Arnau Orts, Lucia Pie­tre­lli, Cèlia Sànchez-Mústich i Jaume C. Pons Alorda for­men l’esca­mot dels nos­trats.

Fusina prac­tica una poe­sia d’una fonda sen­zi­llesa, en què la natu­ra­lesa acos­tuma a for­nir ele­ments reve­la­dors: “Surt el sol / només un ull / a poc a poc / amb el llit des­fet.” El pas del temps cons­ti­tu­eix una de les cons­tants del seu vers: “Al teu cor tren­cat / l’angu­ni­e­gen els anys.” Habi­tant d’una illa, el sen­ti­ment que se’n deriva dona lloc a més d’una reflexió: “Les tenim sem­pre al cor les nos­tres illes, / pro­pe­res o llu­nya­nes en els nos­tres records.” El sen­tit elegíac ver­te­bra els ver­sos: “Ales­ho­res tenies aquesta lleu­ge­resa de l’ésser, / avui qui ho sap ara, oh Ghja­cumu.”

Pas­quale Ottavi s’ha dedi­cat a l’ense­nya­ment i la pro­moció de la llen­gua corsa, i això es reflec­teix en la seva obra, que, a vega­des, dona compte dels efec­tes per­ver­sos de la diglòssia: “Feu el favor, / que no us haja de ser­mo­ne­jar / par­leu francès / oh, nens!” Als cata­lans els ver­sos d’Ottavi ens han de resul­tar fami­li­ars per força: “Tu, la meua llen­gua […], ets el cen­tre del meu dolor.” Cen­tre de dolor, cer­ta­ment, si con­si­de­rem la llen­gua en soci­e­tat i en el decurs històric, però, alhora, eina pode­rosa per ano­me­nar el dolor íntim: “On el cor / s’escapça / inútil / míser / cer­que / de posar-hi / parau­les / meues.” Ottavi com­para el poema amb un hort: “Als seus solcs / regats amb tinta / hi crei­xen mots.” Es refe­reix, també, a l’amor infructuós, des­es­pe­rançat (Camps); o des­criu unes case­tes velles que ens par­len “d’aquells que foren”. En algun cas, ens du el record de poe­tes d’una refi­nada sen­su­a­li­tat, com ara Saba o Penna: “Aquesta fruita / que endin­ses / a la boca / amb un desig / voraç / si jo haguera pogut / estar en el seu lloc / una vegada / almenys.”

La que acabo de trans­criure es podria com­pa­rar amb aquesta de Fran­cesca Gat­tac­ceca: “Fou dolça / la teva menja en els meus lla­vis / men­tre es detu­rava / el temps sobre nosal­tres / des­pi­e­tat.” En els seus ver­sos, la també can­tant i actriu refle­xi­ona sobre l’absència amo­rosa i la seva herència, i se ser­veix d’un lirisme sofis­ti­cat en la des­cripció del gest més petit: “La teva par­tença es reflec­teix / al vidre / el meu alè l’enfos­queix / la meva mà l’esborra.” La peça que comença amb els ver­sos “a poc a poc vaig bai­xar / pel tèrbol pou d’absència” es podria lle­gir cos­tat per cos­tat de Cis­terna, una poe­sia també molt breu de Vinyoli. La soli­tud i l’amar­gor enyo­rosa ens han pro­por­ci­o­nat, des de sem­pre, ver­sos memo­ra­bles en l’expressió de la ferida.

Fran­cescu Mic­heli Durazzo és, de tots cinc, el poeta diguem-ne més for­ma­lista, i el que jo pre­fe­reixo. Les poe­sies que ens mos­tra inte­gren un volum encara inèdit, Tota experiència és solitària, fins essent dos. I, tot i així, els seus ver­sos des­cri­uen amb una severa elegància el vin­cle amorós i la passió amatòria. Hi ha una com­po­sició d’un ero­tisme exqui­sit –el començament ori­gi­nal de la qual fa: “Ficcu u nassu ind’u to ficu maccu / è russu com’è una spu­sedda”–, que em guardo per a la meva anto­lo­gia par­ti­cu­lar de ver­sos que trac­ten sobre figues, en què serà veïna d’una de D. H. Law­rence i una altra de José Car­los Llop. Una altra poe­sia també té com a pre­text una figuera i dos al·lots que s’hi refu­gien per evi­tar la calda esti­val: “I s’aga­fen de la mà / segurs de la llen­gua en què / s’esti­men.”

Final­ment, Ste­fanu Cesari ens pre­senta uns poe­mes en prosa que refle­xi­o­nen sobre el pas anor­re­a­dor del temps. Poe­mes ambi­en­tats en llocs que tenen l’aus­te­ri­tat dels parat­ges bíblics i la gra­ve­tat dels pai­sat­ges medi­e­vals –també el sim­bo­lisme dels pai­sat­ges morals i lite­ra­ris de la plena edat mit­jana, amb referències a la matèria de Bre­ta­nya o a la flor inver­tida, per exem­ple –: “Ves a cavar, menja segons la teva fam tots els insec­tes de la terra, ves a cal­mar la teva set al tor­rent, si encara flu­eix, de la barbàrie.” (Per cert, la fal­guera és el símbol de la llen­gua corsa.)

CINC POETES CORSOS Autor: Tria, pròleg i coordinació de les traduccions de Francescu Micheli Durazzo Editorial: La Breu Edicions Pàgines: 188Preu: 17 euros
Jordi Llavina, LRP (11.11.23)

Subscriu-te a la nostra newsletter