ESCRIURE de Marguerite Duras a LRP (08.10.22)

“LA SOLITUD NO ES TROBA, ES FA”

  • Duras, al rodatge de ‘Nathalie Granger’ (1972) LRP.

Greu pro­blema per als que ens agrada subrat­llar els lli­bres. Amb l’últim de Mar­gue­rite Duras, Escriure, o no podrem o l’hau­rem d’empas­ti­far total­ment. Pre­sen­tat com un tes­ta­ment, el volum, divi­dit en cinc capítols, és una poètica plena d’encerts, no només sobre el fet lite­rari, sinó sobre la difi­cul­tat de viure; en defi­ni­tiva, el tema que va tocar Duras en la majo­ria de les seves novel·les, amb un peu en l’exis­ten­ci­a­lisme, l’altre en el nou­veau roman i, sobre­tot, amb aquest estil des­pu­llat carac­terístic que va esde­ve­nir la seva marca. Si no ha estat la nar­ra­dora més impor­tant del segle XX, que ens diguin qui ho ha estat.

Sig­nat el 1993, tres anys abans de la seva des­a­pa­rició, Duras explica en una intro­ducció breu que tres dels tex­tos pro­ce­dei­xen de qua­derns pre­pa­rats per fer pel·lícules. No hem d’obli­dar que al cos­tat de la cin­quan­tena de lli­bres que va publi­car, també va par­ti­ci­par en més de vint films. L’estil frag­men­tari, les notes, reve­len que eren qua­derns d’idees, però també amb notes de die­tari i refle­xi­ons a prop de l’afo­risme i l’epi­grama. El fet cen­tral és la sole­dat i l’escrip­tura, eixos vitals d’una cre­a­dora que ho va sacri­fi­car tot per tirar enda­vant el seu pro­jecte. O que el pro­jecte la va fer tirar enda­vant: “Vaig enten­dre que jo era una per­sona sola amb la meva escrip­tura, sola molt lluny de tot.” El tes­ti­moni és com sem­pre impac­tant, amb els matei­xos recur­sos de la ficció no fic­ci­o­nada que va pro­po­sar en lli­bres de xoc com L’amant, que no va dei­xar indi­fe­rent cap lec­tor.

Les referències que fa a lli­bres o pel·lícules ens per­me­ten situar-nos en períodes deter­mi­nats, amb col­pi­dors comen­ta­ris sobre el preu de la inde­pendència de l’escrip­tor, lluny dels escrip­tors de fireta que es pas­sen el dia de festa en festa: “La soli­tud no es troba, es fa. La soli­tud es fa sola. Jo la vaig fer. Perquè vaig deci­dir que era allà que havia d’estar sola, que estava sola per escriure lli­bres.” En una soci­e­tat ridícula, en què la sole­dat es pre­senta com un dels grans mals, el tes­ti­moni de Duras té encara més valor. Pre­senta dolor, plaer, sole­dat i cre­ació dins d’un paquet indis­so­lu­ble, un xoc per a la nos­tra soci­e­tat anes­te­si­ada.

El mètode per acon­se­guir-ho té les ins­truc­ci­ons ade­qua­des: “Tro­bar-se dins un forat, al fons d’un forat, en una soli­tud gai­rebé total i des­co­brir que només et sal­varà l’escrip­tura.” Aquest sal­va­ment va més enllà de la vida. Duras ho pre­senta d’una manera dramàtica, tal com és ella, però la con­fessió té efec­tes terapèutics, i sabem el que implica estar sol per als par­ti­da­ris del plaer d’escriure. Cela deia que la sole­dat és el preu de la inde­pendència. I Duras la des­criu en el que ella ano­mena “un estat de dolor sense pati­ment”, sense que com­porti cap con­tra­dicció. La fero­ci­tat i l’espe­rit lli­ber­tari del lli­bre es mani­fes­ten quan diu “un lli­bre obert també és la nit”. Els capítols vin­cu­lats als guions són més flui­xos, però també resul­ten una mina. Escriure és de lec­tura obli­gatòria no només per als soli­ta­ris.

Escriure
Autora:
Marguerite Duras
Editorial:
Labreu
Preu:
15 eurosç
David Castillo, LRP (08.10.22)

 

Categoria: Col·leccions, Diaris, La intrusa, Premsa, Rotatori  |  Etiquetes:

Subscriu-te a la nostra newsletter