Teresa Pascual guanya el premi Lletra d’Or, ElPuntAvui (19.12.23)

GUARDÓ

Teresa Pascual guanya el premi Lletra D’Or per ‘Tot passa baix’

  • Teresa Pasqual amb la lletra d’or a la solapa ORIOL DURAN.

El 1956, el joier Manuel Cap­de­vila va crear el premi Lle­tra d’Or per a obres publi­ca­des en català, tant de nar­ra­tiva com de poe­sia i prosa. El premi és una agu­lla de solapa amb la lle­tra grega fi, d’or. El seu fill i, actu­al­ment, el seu net, han con­ti­nuat la tasca i aquest any la guar­do­nada ha estat la poeta Teresa Pas­cual (Grau de Gan­dia, 1952), pel lli­bre de poe­mes Tot passa baix, publi­cat per Labreu.

El jurat d’aquesta edició estava for­mat per Àngels Gre­gori, Bel Olid, Andreu Gomila, Llu­cia Ramis, Cris­tina Cle­mente, Pau Sif i Míriam Cano.

Ester Andorrà, una dels qua­tre edi­tors de Labreu, va con­fes­sar que “no hauríem gosat dema­nar-li a la Teresa un poe­mari, per això ens va fer tanta il·lusió que ens l’oferís”.

“En ser un premi de la crítica té més valor intel·lec­tual, estètic i poètic, per això al lli­bre la va molt estar acom­pa­nyat d’aquest guardó, que dona ale­gria i ànims”, va asse­gu­rar Pas­cual, poeta i tra­duc­tora de poe­sia amb una tra­jectòria molt sol­vent.

“La uni­tat de la llen­gua cata­lana no es qüesti­ona, bé, alguns ho fan; el que cal és tre­ba­llar per la uni­tat del ter­ri­tori”, va comen­tar la poeta, a qui li agrada “que el cap quedi ben buit” abans de començar una nova obra. “Ara només tinc, de nou, un poema i sis ver­sos”, va afir­mar, amb una natu­ra­li­tat honesta i serena. S’està plan­te­jant escriure un assaig for­mat per tot de tex­tos breus i filosòfics sobre la poe­sia i la tra­ducció. L’espe­rem.

Lluís Llort, ElPuntAvui (19.12.23)

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2366890-teresa-pascual-guanya-el-premi-lletra-d-or-per-tot-passa-baix.html

Subscriu-te a la nostra newsletter