BUKOWSKI ESSENCIAL de Charles Bukowski a ElPuntAvui (23.06.23)

La soledat del carallot

LaBreu Edicions i  Edicions de 1984 aposten simultàniament per incorporar al català l’obra poètica de Charles Bukowski en dos volums que es complementen

La imatge de l’escriptor alcohòlic, destraler i misogin persisteix, però els seus poemes permeten descobrir també el retrat d’una generació perduda en una Amèrica en crisi

  • Bukowski, amorrat a l’ampolla de vi en plena emissió del programa ‘Apostrophes’ de Bernard Pivot, el 1978 ARXIU.
Les dues antologies, amb poques coincidències, es complementen per llegir la millor poesia de l’escriptor

La pri­mera entrada en el món de Char­les Bukowski (1920-1994) ja va ser una ano­ma­lia: un exem­plar de La máquina de follar a la bibli­o­teca de casa, entre El filo del navaja i els volums enqua­der­nats del Rea­ders’s Digest. Els fills, als vui­tanta, el fullejàvem d’ama­gat; el pare l’havia dei­xat a la vista sense com­ple­xos. Molt abans que vingués el puri­ta­nisme devas­ta­dor del nou segle ja podíem haver intuït que la gene­ració que pujava, con­tra el que desitja qual­se­vol pro­ge­ni­tor, no millo­ra­ria la pre­ce­dent. Bukowski era des de finals dels setanta, quan Ana­grama va començar a publi­car-lo, un autor lle­git amb fer­vor en els ambi­ents con­tra­cul­tu­rals, no pas en català, llen­gua a la qual s’ha traduït poquíssim, pro­ba­ble­ment perquè no encai­xava amb el model domi­nant, el de la recre­ació històrica, el cos­tu­misme burgès i la cosa mont­ser­ra­tina. Pòrtic es va atre­vir a publi­car-ne dos títols que no van anar pas mala­ment, Con­tes de la boge­ria quo­ti­di­ana (1987), en tra­ducció de Manuel de Sea­bra, i Notes d’un vell brut (1989), traduïdes per Lluís Mas­sa­net, però va cal­dre espe­rar més de quinze anys perquè Ana­grama-Empúries hi tornés a apos­tar amb els con­tes de La màquina de car­dar (2005), en versió de Dolors Udina, l’únic títol de l’autor nord-ame­ricà (pot­ser perquè el títol escan­da­litza tant els adults d’avui, sota la repressió del mora­lisme pro­gre, com als ado­les­cents dels vui­tanta) que ha tin­gut una segona vida, a LaBut­xaca (2011). Una ano­ma­lia, real­ment.

Però ha estat just ara, quan el món irre­ve­rent, mal­so­nant i obscè que encar­nava Bukowski sem­blava abo­lit, o més aviat escom­brat sota la catifa, que ha revi­fat l’interès per la seva obra, gai­rebé com la nostàlgia d’una lli­ber­tat per­duda. L’edi­to­rial Quid Pro Quo ja va recu­pe­rar el 2021, en tra­ducció de Martí Sales, Cor­reus, que en cas­tellà es va tra­duir com Car­tero, segons alguns malèvols, per evi­tar l’asso­ci­ació por­nogràfica de “cor­reos”, però el gran esde­ve­ni­ment ha estat l’apa­rició simultània, no deli­be­rada, de dos exten­sos volums que des­co­brei­xen per pri­mera vegada en català l’obra poètica de l’escrip­tor menys líric que hauríem pogut ima­gi­nar. Són Bukowski essen­cial (LaBreu), en “ver­si­ons” de Mar­cel Riera, que ja va pel ter­cer tiratge i que reu­neix prop d’un cen­te­nar de poe­mes en edició bilingüe a par­tir de la selecció del canari Abel Debritto, i Els pla­ers del con­dem­nat (Edi­ci­ons de 1984), que n’aplega vora tres-cents d’entre 1951 i 1993, inclo­ent-hi uns quants inèdits (sense la versió ori­gi­nal, però), en tra­ducció de Martí Sales i adop­tant l’edició de John Mar­tin, amic del poeta. Debritto, que ja va tenir cura de la cor­res­pondència esco­llida de l’escrip­tor per a Ana­grama, La enfer­me­dad de escri­bir, adme­tia en una entre­vista a aquest diari que encara hi ha uns dos mil poe­mes de Bukowski inèdits, però només “val­dria la pena publi­car-ne uns qua­tre-cents”.

Les dues anto­lo­gies, doncs, que només coin­ci­dei­xen en una vin­tena de poe­mes, es com­ple­men­ten per lle­gir la millor poe­sia de l’escrip­tor. Als que ja el cone­guin, no els decebrà: en vers o en prosa cul­tiva el mateix estil des­tra­ler (“des­carta la per­fecció com un mal dels cob­di­ci­o­sos”) i el posat ico­no­clasta, escri­vint sobre sexe, dones, alco­hol, vaga­bunds, ion­quis i per­de­dors, sobre la presó de la família, sobre la hipo­cre­sia de la soci­e­tat ame­ri­cana sor­gida de les dues guer­res mun­di­als i del Viet­nam, sobre la vida gens rosa dels subur­bis, però també de l’amor, dels amics morts, de la infan­tesa mala­gua­nyada (“vam créixer com estra­nyes plan­tes aban­do­na­des”), de la por a enve­llir, del bàlsam de la música clàssica i sobre­tot de l’escrip­tura mateixa, de la seva for­mació, del seu esforç per esprémer alguna cosa autènti­ca­ment viva de cada frase. Si ja t’has fet gran i han dei­xat d’escan­da­lit­zar-te les màqui­nes de car­dar, Bukowski és fins i tot repa­ra­dor.

Hi ha tot allò que n’espe­res, que sigui mal­ca­rat, merdós, pati­bu­lari, auto­des­truc­tiu, fins i tot miso­gin (pot­ser menys del que apa­renta), però et sor­prendrà que a sobre sigui com­mo­ve­dor, vita­lista, des­val­gut a vega­des, nostàlgic sovint, anti­bel·licista radi­cal i d’una des­es­pe­rança en la bon­dat humana que t’acosta al dolor d’aquell nen vin­gut d’Ale­ma­nya que va conèixer, no pas el somni ame­ricà, sinó la ruïna, les pallis­ses del pare, la sole­dat dels parcs públics, les fei­ne­tes abjec­tes i pro­vi­si­o­nals. Algú va dir que era el resul­tat de bar­re­jar una porció de Hemingway amb unes fulles d’afai­tar i molts litres de vi barat, però ell se sen­tia més pro­per a John Fante i a la seva lite­ra­tura sal­vatge, aque­lla que no sem­bla neces­si­tar la medi­ació de cap codi moral ni el beneplàcit de la tra­dició culta.

Charles Bukowski ja era una celebritat el 1978 quan Bernard Pivot el va convidar al selecte programa ‘Apostrophes’. S’hi va presentar borratxo i amb una ampolla de vi que anava escurant durant l’entrevista. Els altres convidats reien amb superioritat, com si tinguessin al davant un pallasso, però més aviat va ser Bukowski qui se’n va fúmer, donant-los l’espectacle que esperaven d’un marginat.
Eva Vàzquez, ElPuntAvui (23.06.23)
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2304614-la-soledat-del-carallot.html

Subscriu-te a la nostra newsletter