EN ELS SOMNIS COMENCEN LES RESPONSABILITATS de Delmore Schwartz a LaRepública (20.12.22)

AMB LA VORA NEVADA I EL DIA JA COMENÇAT

  • Delmore Schwartz, mestre de mestres LRP.

El lli­bre de relats En els som­nis comen­cen les res­pon­sa­bi­li­tats és una de les herències del poeta nord-ame­ricà Del­more Schwartz (1913-1966), un il·lumi­nat i un pre­clar que va ser immor­ta­lit­zat en la magis­tral novel·la El lle­gat de Hum­boldt, que ens va arri­bar en català gràcies a Jordi Arbonès el 1990. Abans, Agustí Bar­tra va incloure Schwartz en les seves cèlebres anto­lo­gies de la poe­sia ame­ri­cana. Avui, la tena­ci­tat d’un altre poeta, el mallorquí Andreu Gomila, ens ofe­reix una con­vin­cent i tre­ba­llada versió d’aquests con­tes, que es mouen pel modus vivendi de famílies jue­ves durant la Gran Depressió, sem­pre fixant la mirada en el detall, en els cos­tums, en com pot afec­tar una pare­lla que el marit lle­geixi el diari. Són històries quo­ti­di­a­nes, segu­ra­ment insubs­tan­ci­als, però tenen el poder de cap­tar tota la nos­tra atenció perquè el que prac­ti­cava Schwartz era alta lite­ra­tura, com la de Proust, com la de Joyce, com la de Faulk­ner. Mal­grat els elo­gis de Bellow, Auden, Nabokov i T.S. Eliot, el nos­tre home no es va aca­bar d’adap­tar als can­vis d’una soci­e­tat literària que evo­lu­ci­o­nava amb força. Schwartz va ser un per­so­natge com­pli­cat, amb les seves addic­ci­ons i malal­ties men­tals, també en una època en què les grans des­co­ber­tes havien de trans­cen­dir en altres àmbits. En podríem fer mol­tes lec­tu­res dels sig­ni­fi­cats i els refle­xos d’aquesta prosa menuda i llu­ent, que Gomila tan bé ha tras­lla­dat. A través dels relats, des del que sig­ni­fi­ca­ti­va­ment titula el recull a la nou­ve­lle El món és un casa­ment, els con­tes plas­men amb exac­ti­tud l’ambi­ent dels emi­grants que s’ana­ven fent un lloc a la Nova York que resis­tia les misèries de la depressió.

Al pròleg de l’edició, Lou Reed –que va ser alumne del poeta a la Uni­ver­si­tat de Sira­cusa– apunta: “Vas escriure el millor conte que s’ha escrit mai.” I no crec que sigui cap exa­ge­ració perquè les situ­a­ci­ons que plan­teja Schwartz con­te­nen la ingenuïtat de les pare­lles, les rela­ci­ons entre els amics i les frus­tra­ci­ons de mem­bres de les famílies, algu­nes super­po­sant-se als con­tes, que no han acom­plert els seus objec­tius vitals, ni que siguin mínims. El poeta és poderós i cadas­cun dels con­tes és un arte­facte de rellot­ge­ria que podia sig­nar el millor Txèkhov, amb la fres­cor dels con­tes de Dylan Tho­mas o de l’Oscar Wilde més ins­pi­rat. En els som­nis comen­cen les res­pon­sa­bi­li­tats és un lli­bre d’arte­sa­nia, que es reva­lo­ritza cada cop que es tra­du­eix. Fa pocs dies lle­gia un arti­cle de la premsa fran­cesa en què par­lava d’aquest gran des­co­ne­gut de la lite­ra­tura ame­ri­cana. No crec que sigui un des­co­ne­gut, sinó que és un autor de qua­li­tat en un moment en què la lite­ra­tura juga a una altra cosa: les tendències, les modes o els intents de comer­ci­a­li­tat. Datat el 1937, el conte que dona títol al recull és un pro­digi, i els altres, dig­nes acom­pa­nyants. Només cal lle­gir un frag­ment per cons­ta­tar-ho: “I em vaig des­per­tar en el cru matí de l’hivern del meu vint-i-unè ani­ver­sari, l’ampit llu­ent amb la vora nevada i el dia ja començat.”

David Castillo, La República

https://www.lrp.cat/lrp-arts/article/2229870-amb-la-vora-nevada-i-el-dia-ja-comencat.html

Subscriu-te a la nostra newsletter