LA FESTA DEL DESIG sobre Anaïs Nin a ElPuntAvui (15.09.23)

Gràcies a la con­fiança que Edi­ci­ons de la Ela Gemi­nada va dipo­si­tar en mi a l’hora d’ence­tar la col·lecció Idil·lis, ser­vi­dora ha traduït al català actual els quinze con­tes eròtics del Delta de Venus, escrits en anglès per Anaïs Nin (1903-1977), escrip­tora incom­bus­ti­ble i mes­tra de mes­tres. Quan un col·lec­ci­o­nista per­tor­bat li demana con­tes eròtics a la Nin, l’única con­dició que li posa és que es deixi de poe­sia i es con­cen­tri en el sexe explícit. Però ella, com sem­pre, fa el que li dona la gana. La poe­sia li bull a dins i és ine­vi­ta­ble que fil­tri tot el que escriu. Els relats exclo­uen la vul­ga­ri­tat, sepa­ren els llen­guat­ges sexu­als feme­nins i mas­cu­lins i expres­sen una visió lliure de les rela­ci­ons huma­nes. L’ero­tisme i el plaer no des­car­ten la bellesa ni el sen­ti­ment.

En paral·lel, i traduït per Fer­ran Ràfols Gesa, apa­reix Fills de l’alba­tros, un recull de dos tex­tos ima­gi­na­tius, càlids en imat­ges i molt íntims que se ser­vei­xen de la psi­coanàlisi perquè la gran Nin faci ús de l’espon­taneïtat i l’asso­ci­ació d’idees pròpies del jazz per par­lar de l’androgínia i l’homo­se­xu­a­li­tat des d’una pers­pec­tiva que poques obres literàries van gosar fer a l’Amèrica dels anys qua­ranta. El volum forma part de la pen­ta­lo­gia publi­cada per Labreu Edi­ci­ons en català, inclo­sos dins el títol genèric de Ciu­tats de l’inte­rior. La Nin no és moc de gall d’indi, sinó que s’alça com una de les escrip­to­res més impor­tants del segle XX i com una font d’ins­pi­ració per a les dones que des­a­fiem els rols de gènere enca­llats en els patrons mas­clis­tes con­ven­ci­o­nals. Lle­gir-la és una festa.

Anna Carreras, ElPuntAvui (15.09.23)

https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/2331826-la-festa-del-desig.html?cca=3

Subscriu-te a la nostra newsletter